OPINIËRENDE RAADSBIJEENKOMST 19 NOVEMBER 2020

2:56:45
 
分享
 

Manage episode 278258771 series 2439976
由Player FM以及我们的用户群所搜索的Raadsvergadering_Soest — 版权由出版商所拥有,而不是Player FM,音频直接从出版商的伺服器串流. 点击订阅按钮以查看Player FM更新,或粘贴收取点链接到其他播客应用程序里。
 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp
 3. RV 20-47: Weigeren aanvraag vaststellen bestemmingsplan Peter van den Breemerweg tegenover nr. 1 en 3
  Op 4 maart 2020 heeft de heer Van Dorresteijn een verzoek ingediend om het geldende bestemmingsplan te mogen wijzigen voor het realiseren van een nieuw agrarisch bedrijf aan de Peter van den Breemerweg zuidzijde t/o nrs. 1 en 3. De gemeenteraad besloot op 19 mei 2020 tot afwijzing van het verzoek. Dit is nu verder uitgewerkt tot een formeel besluit. De voornaamste reden voor de weigering van de aanvraag is dat de vestiging van een nieuw agrarisch bedrijf aan de zuidzijde van de Peter van den Breemerweg vanwege cultuurhistorische en landschappelijke overwegingen onwenselijk is en een ongewenst risico geeft op precedentwerking.
  De raad wordt op 26 november 2020 voorgesteld om het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan d.d. 4 maart 2020 ten behoeve van het vestigen van een agrarisch bedrijf aan de Peter van den Breemerweg tegenover nrs. 1 en 3, te weigeren.
 4. RV 20-48: Verkenning naar vestigingsmogelijkheden nieuw agrarisch bedrijf aan de Peter van den Breemerweg tegenover nr. 1 en 3
  In de raadsvergadering van 19 mei 2020 is het volgende besloten (kort samengevat):
  1. Op ruimtelijk juridisch planologische gronden niet meewerken aan het ingediende verzoek tot aanpassing van het bestemmingsplan Peter van de Breemerweg zuidzijde;
  2. Een technische ruimtelijke verkenning starten naar maximale bebouwingsmogelijkheden op de locatie aan de Peter van den Breemerweg;
  3. Op basis van deze verkenning een nieuw ruimtelijk kader laten vaststellen; 4. Uitkomst verkenning bespreken met familie Van Dorresteijn met de vraag of een rendabel boerenbedrijf mogelijk is; conclusies van dit gesprek t.k.n. aan de gemeenteraad;
  5. Juridische toets uitvoeren over de consequenties van besluitvorming;
  6. Een quick-scan uitvoeren naar vrijkomende agrarische bebouwing in de regio Eemland en West-Veluwe die realistisch gebruikt kan worden voor de bedrijfsvoering.

Bij dit agendapunt gaat het om de uitwerking van de beslispunt 2, 5 en 6. De gevraagde onderzoeken zijn uitgevoerd. Op basis van de onderzoeken wordt op 26 november 2020 voorgesteld om:

 • - Te concluderen dat het onwenselijk is
  om aan de zuidzijde van de Peter van den Breemerweg bebouwingsmogelijkheden voor de vestiging van een agrarisch bedrijf te bieden. Met als voornaamste reden dat bebouwing aan de zuidzijde de cultuurhistorisch waardevolle ontginningsstructuur zal aantasten. En dat het toestaan van nieuwe bebouwing een omslag vormt in de ontwikkeling van dit agrarisch lint door de jaren heen, wat mogelijk tot een ongewenste precedentwerking kan leiden.
 • - Te concluderen dat de zoektocht naar een nieuwe locatie voor een agrarisch bedrijf voor de heer Van Dorresteijn beëindigd is omdat het onderzoek naar een andere geschikte locatie in de regio geen resultaat opgeleverd heeft.
  Ten aanzien van punt 5 “de juridische toets” is een apart raadsvoorstel en - besluit aan u voorgelegd voor de bekrachtiging van de geheimhouding op 5 november 2020. Als er behoefte is aan een bespreking van de juridische toets dient een
  besloten gedeelte hierover te worden ingelast.

5. RV 20-46: Gebiedsvisie Dalweg

Soest staat volgens het college van B en W voor een aantal uitdagingen. Woningbouw realiseren binnen de rode contouren, het bouwen van een nieuwe sporthal bij Sportboulevard De Eng en een goede bestemming vinden voor het aangekochte politiebureau zijn de meest

61集单集