Opiniërende Raadsbijeenkomst woensdag 31 maart 2021

51:44
 
分享
 

Manage episode 288939258 series 2439976
由Player FM以及我们的用户群所搜索的Raadsvergadering_Soest — 版权由出版商所拥有,而不是Player FM,音频直接从出版商的伺服器串流. 点击订阅按钮以查看Player FM更新,或粘贴收取点链接到其他播客应用程序里。

Opiniërende Raadsbijeenkomst woensdag 31 maart 2021

1 Opening en vaststelling agenda

2 Spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp

3 RV 21-06: Bestemmingsplan Koninginnelaan 81-83

Op het perceel Koninginnelaan 81-83 was een groothandel en importeur in textiel gevestigd. Dit bedrijf is inmiddels verhuisd naar een grotere locatie. De huidige eigenaar van het perceel heeft een principeverzoek ingediend om de bestemming van het perceel te veranderen ten behoeve van woningbouw. Het bestemmingsplan Koninginnelaan 81-83 maakt de bouw van 11 nieuwe woningen (7 appartementen en 4 rijwoningen) mogelijk.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen waarop 1 zienswijze ontvangen is. In de Nota van Zienswijzen wordt hierop gereageerd. De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan.

Op 8 april 2021 wordt de raad gevraagd in te stemmen met de Nota van Zienswijze en het Bestemmingsplan Koninginnelaan 83-85 vast te stellen.

4 RV 21-16: Bestemmingsplan Bosstraat 84 B en C19:31

In 2011 is een ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van het projectbesluit 'Bos en Duin' opgesteld waardoor 20 halfvrijstaande woningen en 2 vrijstaande woningen op ruime kavels ontwikkeld konden worden aan de Bosstraat in Soest. Een klein perceel aan de zuidwestzijde van dat plangebied is bestemd als horeca. Het oorspronkelijke pand is gesloopt en het terrein ligt momenteel braak. Aangezien er geen plannen meer zijn om hier horeca te vestigen, leent de locatie zich voor woningbouw. Het geldende bestemmingsplan staat een bestemmingswijziging van een horecavoorziening naar woningen niet toe. Daarom is een nieuw ontwerpbestemmingsplan opgesteld voor de realisatie van 2 woningen.
Tot het plangebied behoort tevens de strook grond met de bestemming Groen - Wijkgroen. Deze gronden mogen alleen gebruikt worden ten bate van openbaar groen. Voorop staat dat het groene karakter van deze strook behouden moet blijven en niet bebouwd mag worden. Dit bestemmingsplan voorziet in de aanpassing van de regels binnen de groenbestemming.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen waarop 1 zienswijze ontvangen is. Deze zienswijze is later ingetrokken.

Op 8 april 2021 wordt de raad gevraagd het Bestemmingsplan Bosstraat 84 B en C vast te stellen.

61集单集