ഭാഗ്യം തരുന്ന ശകുനങ്ങൾ

4:28
 
分享
 

Manage episode 313275560 series 3264721
由Player FM以及我们的用户群所搜索的Radhamani Rajendran — 版权由出版商所拥有,而不是Player FM,音频直接从出版商的伺服器串流. 点击订阅按钮以查看Player FM更新,或粘贴收取点链接到其他播客应用程序里。

അവസരോചിതമായ സംസാരവും പ്രവർത്തിയും ശകുനങ്ങളെക്കാൾ ഭാഗ്യം തരും എന്ന് നമുക്ക് ഈ കഥയിലൂടെ കേൾക്കാം ..................................................................................

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/podcast100/message

319集单集