Türkmen - "Isa: Reb we Halasgär".3gp Туркманӣ - "Исо: Худованд ва Наҷотдиҳанда".3gp

24:34
 
分享
 

Manage episode 340511195 series 3367948
由Player FM以及我们的用户群所搜索的Tajiskstan Words of Life 1 — 版权由出版商所拥有,而不是Player FM,音频直接从出版商的伺服器串流. 点击订阅按钮以查看Player FM更新,或粘贴收取点链接到其他播客应用程序里。

Туркменце - "Иисус: Господь и Спаситель".3gp / Turkmancha - "Iso: Rabbiy va Najotkor".3gp / Turkmence - "Jesus: Lord and Saviour".3gp //
1 KORINTOSLYLAR 13 - Söýgi

1Ynsanlaryň we perişdeleriň dillerinde gürläp-de, söýgim bolmasa, güňleç seslenýän misdirin ýa-da jyňňyrdaýan kimwaldyryn. 2Eger pygamberlik peşgeşim bolup-da, ähli syrlary we ylymlary bilip-de, daglary süýşürjek güýçli imanym bolup-da, söýgim bolmasa, men hiçdirin. 3Eger men tutuş emlägimi garyp-gasarlara paýlap-da, magtanyp bilerim ýaly tenimi gurban edip-de, söýgim bolmasa, bularyň maňa hiç peýdasy ýokdur. 4Söýgi sabyrlydyr, mähirlidir. Söýgi bahyllyk edýän däldir, özüni beýgeldýän däldir. Söýgi gopbamsyramaýar, 5biabraýlyk etmeýär. Söýgi öz bähbidini aramaýar, gaharlanmaýar, öýke-kine saklamaýar. 6Söýgi ýamanlyga şatlanmaýar, ol hakykata şatlanýandyr. 7Söýgi hemme zady bagyşlaýandyr, elmydama ynanýandyr. Söýgi hiç haçan umytdan düşýän däldir, hemme zada çydaýandyr. 8Pygamberlikler tamamlanar, diller ýiter, bilim gutarar, söýgi bolsa asla tükenmez. 9Çünki biz häzir bölekleýin bilýäris, bölekleýin pygamberlik edýäris. 10Kämillik gelende, bölekleýin zatlar tamamlanar. 11Men çagakam, çaga ýaly gürleýärdim, çaga ýaly oýlanýardym, çaga ýaly pikir ýöredýärdim. Emma ulalyp kemala gelenimde, çagalyk ýörelgelerini taşladym. 12Şindi ähli zady öçügsi aýnadan gören ýaly görýäris. Emma soňra ähli zady ýüzbe-ýüz göreris. Men şindi bölekleýin bilýärin, ýöne şonda Hudaýyň meni bilşi ýaly doly bilerin. 13Häzir şu üçüsi galýar: iman, umyt we söýgi. Bularyň iň ulusy bolsa söýgüdir.
================

1 КОРИНТОСЛЫЛАР 13 - Сөйги

1. Ынсанларың ве перишделериң диллеринде гүрләп-де, сөйгим болмаса, гүңлеч сесленйән мисдирин я-да җыңңырдаян кимвалдырын.
2. Эгер пыгамберлик пешгешим болуп-да, әхли сырлары ве ылымлары билип-де, даглары сүйшүрҗек гүйчли иманым болуп-да, сөйгим болмаса, мен хичдирин.
3. Эгер мен тутуш эмләгими гарып-гасарлара пайлап-да, магтанып билерим ялы теними гурбан эдип-де 13:3 Магтанып билерим ялы теними гурбан эдип-де – бу җүмле кәбир голязмаларда теними якмага берип-де дийип душ гелйәр., сөйгим болмаса, буларың маңа хич пейдасы ёкдур.
4. Сөйги сабырлыдыр, мәхирлидир. Сөйги бахыллык эдйән дәлдир, өзүни бейгелдйән дәлдир. Сөйги гопбамсырамаяр,
5. биабрайлык этмейәр. Сөйги өз бәхбидини арамаяр, гахарланмаяр, өйке-кине сакламаяр.
6. Сөйги яманлыга шатланмаяр, ол хакыката шатланяндыр.
7. Сөйги хемме зады багышлаяндыр, элмыдама ынаняндыр. Сөйги хич хачан умытдан дүшйән дәлдир, хемме зада чыдаяндыр.
8. Пыгамберликлер тамамланар, диллер йитер, билим гутарар, сөйги болса асла түкенмез.
9. Чүнки биз хәзир бөлеклейин билйәрис, бөлеклейин пыгамберлик эдйәрис.
10. Кәмиллик геленде, бөлеклейин затлар тамамланар.
11. Мен чагакам, чага ялы гүрлейәрдим, чага ялы ойланярдым, чага ялы пикир йөредйәрдим. Эмма улалып кемала геленимде, чагалык йөрелгелерини ташладым.
12. Шинди әхли зады өчүгси айнадан гөрен ялы гөрйәрис. Эмма соңра әхли зады йүзбе-йүз гөрерис. Мен шинди бөлеклейин билйәрин, йөне шонда Худайың мени билши ялы долы билерин.
13. Хәзир шу үчүси галяр: иман, умыт ве сөйги. Буларың иң улусы болса сөйгүдир.

151集单集