Türkmenler - "Injile ynanyp bolarmy?".3gp / Туркманхо - "Инчил бовар кардан мумкин аст?.3gp

2:59
 
分享
 

Manage episode 340511194 series 3367948
由Player FM以及我们的用户群所搜索的Tajiskstan Words of Life 1 — 版权由出版商所拥有,而不是Player FM,音频直接从出版商的伺服器串流. 点击订阅按钮以查看Player FM更新,或粘贴收取点链接到其他播客应用程序里。

Туркменский - "Можно ли верить Библии?".3gp / Turkmancha - "Injilga ishonish mumkinmi?".3gp / Turkmen - "Can the Bible be Trusted?".3gp //
ЁХАННА 1 - Сөз

1. Овал-башда Сөз барды, Сөз Худай биленди, Сөз Худайың Өзүди.
2. Овал-башда Ол Худай биленди.
3. Тутуш барлык Сөз аркалы ярадылды, ярадылан затларың хич бири Онсуз ярадылмады.
4. Сөз яшайыш чешмесидир, бу яшайыш ынсанларың Нуры болды.
5. Нур түмлүкде парлаяндыр, түмлүк болса Оны еңип билмеди.
6. Худай тарапындан Яхя атлы бир адам иберилди.
7. Яхя Нур барада шаятлык этмәге ве өз шаятлыгы аркалы хеммелери ынандырмага гелди.
8. Яхяның өзи Нур дәлди, ол диңе Нур барада шаятлык этмәге гелди.
9. Хер бир ынсаны нурландырян хакыкы Нур дүнйә гелди.
10. Ол дүнйәдеди, дүнйә Ол аркалы ярадылыпды, эмма дүнйә Оны танамады.
11. Ол Өзүниңкилере гелди, эмма олар Оны кабул этмеди.
12. Ол Өзүни кабул эдип, адына иман эденлериң хеммесине Худайың перзентлери болмак хукугыны берди.
13. Олар не тен, не ынсан ислегинден, не-де әр хөвесинден доглупдылар. Олар Худай тарапындан доглан перзентлердир.
14. Сөз ынсан болуп, арамызда яшады. Ол мерхеметден ве хакыкатдан долуды. Биз Онуң шөхратыны, ягны Атадан гелен Еке-тәгиң шөхратыны гөрдүк.
15. Яхя Иса барада шаятлык эдип, батлы сес билен: «Ине, Менден соңра гелҗек Менден үстүндир, себәби Ол менден хем овал барды диеним Шудур» дийип гыгырды.
16. Бизиң хеммәмиз Онуң чәксиз мерхемети аркалы ялканыш үстүне ялканыш алдык.
17. Чүнки Мукаддес Канун Муса аркалы берилди, мерхемет ве хакыкат болса Иса Месих 1:17 Месих – еврейлер бу сөзи Худай тарапындан вада берлен Патыша бабатында уланярдылар, хениз хем уланярлар. Сөзлүге серет. аркалы пейда болды.
18. Худайы хич ким асла гөрен дәлдир. Бизе Оны Атасының гуҗагындакы, Өзи-де Худай болан еке-тәк Оглы 1:18 Огул – Көне Әхтде патышалар «Худайың оглы» дийип атландырылярды. Тәзе Әхтде болса бу ат Худай тарапындан сайланып-сечилен диймеги аңладяр. Сөзлүкде «Худайың Оглы» сөзүне серет. 1:18 Атасының гуҗагындакы, Өзи-де Худай болан еке-тәк Оглы – кәбир голязмаларда Атасының гуҗагындакы еке-тәк Оглы. танатды.

148集单集