Raadsvergadering_Soest 公开
[search 0]
更多

Download the App!

show episodes
Loading …
show series
 
Agendapunten 1. Regionale inkoop sociaal domein Op 27 oktober 2021 heeft wethouder Van Aalst de raad geïnformeerd over de Inkoop Jeugdzorg en WMO 2023 regio Amersfoort. Op dit moment heeft de regio contracten met vierhonderd aanbieders. In de nieuwe inkoopplannen wordt voorgesteld om met één contractpartner per perceel een contract te sluiten. De a…
 
Omgevingsvisie Soest en Soesterberg Deze Avond Samenleving staat in het teken van het toelichten van de zienswijzen door de indieners van een zienswijze op de Omgevingsvisie Soest en Soesterberg. Op 8 juli jl. heeft de raad ingestemd met (de terinzagelegging van) de ontwerp omgevingsvisie, inclusief amendementen. De terinzagelegging heeft geresulte…
 
Opiniërende Raadsbijeenkomst woensdag 31 maart 2021 1 Opening en vaststelling agenda 2 Spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp 3 RV 21-06: Bestemmingsplan Koninginnelaan 81-83 Op het perceel Koninginnelaan 81-83 was een groothandel en importeur in textiel gevestigd. Dit bedrijf is inmiddels verhuisd naar een grotere locatie. De huidi…
 
Opening en vaststelling agenda Spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp RV 20-47: Weigeren aanvraag vaststellen bestemmingsplan Peter van den Breemerweg tegenover nr. 1 en 3 Op 4 maart 2020 heeft de heer Van Dorresteijn een verzoek ingediend om het geldende bestemmingsplan te mogen wijzigen voor het realiseren van een nieuw agrarisch …
 
Vaststelling agenda Mededelingen van de voorzitter Overige agendapunten: Interpellatie procesgang rond het (voorontwerp) bestemmingsplan voor de locatie van agrariër Van Dorresteijn Door de fractie van LAS is een verzoek tot interpellatie ontvangen over de procesgang rond het (voorontwerp) bestemmingsplan voor de locatie van agrariër Van Dorresteij…
 
In opdracht van de colleges van Baarn, Bunschoten en Soest is adviesbureau Twynstra Gudde in de afrondende fase van een evaluatie onderzoek met betrekking tot de Gemeenschappelijke Regeling BBS Uitvoeringsorganisatie (BBS). Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst op 10 november 2020 om 19.30 uur, waarin Twynstra Gudde u een toelichting zal geve…
 
Vaststelling agenda Mededelingen van de voorzitter Overige agendapunten: 2a. NIEUW AGENDAPUNT Afscheid van mevrouw R.T. Coppes als raadslid van de gemeente Soest Mevrouw Coppes heeft aangegeven haar raadslidmaatschap te willen beëindigen in verband met een nieuwe baan die slecht verenigbaar is met het raadslidmaatschap. 2b. NIEUW AGENDAPUNT Toelati…
 
Opening en vaststelling agenda Spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp en over de begroting 2021-2024 RV 20-44: Begroting 2021, inclusief meerjarenraming 2022-2024 Het college van B en W heeft ervoor gekozen om een behoedzaam begrotingsscenario uit te werken in de begroting 2021 wat geresulteerd heeft in een begroting die structureel…
 
Op verzoek van de Raadswerkgroep geven wij op 1 oktober tijdens de informatieavond Sociaal Domein een presentatie over de ontwikkelingen in de jeugdzorg. De inhoud van de presentatie is gebaseerd op de specifieke vragen die wij hierover van u ontvangen hebben. De presentatie zal met name ingaan op de samenwerkingsafspraken die wij regionaal hebben …
 
Bij de behandeling van de kaderbrief 2021 verzocht u het college om voor het sociaal domein de scenario’s 2 en 3 verder uit te werken. Scenario 2, het versnellen van de transformatie, is uitgewerkt in een aantal businesscases. Daarnaast hebben wij voor scenario 3, versoberingsvoorstellen, een overzicht gemaakt van de verschillende mogelijkheden. Op…
 
Vaststelling agenda Mededelingen van de voorzitter Voorgesteld als hamerstukken: Overzicht ingekomen stukken en stukken ter kennisneming (bijgevoegd) Overzicht toezeggingen (bijgevoegd) Planningkalender 2020 per beleidsveld (bijgevoegd) Verslaglegging van: - Raadhuisplein 2020-4 van 23 april, 7, 13, 14 en 19 mei 2020 RV 20-36: Bestemmingsplan Wieks…
 
Opening en vaststelling agenda Spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp RV 20-36: Bestemmingsplan Wieksloterweg Westzijde 37 RV 20-37: Strategische aankoop grond op Soesterberg Noord voor nieuwbouw Postiljonschool RV 20-20-29: Jaarstukken 2019 RV 20-35: Voorjaarsnota 2020 RV 20-38: Kaderbrief 2021 Sluiting…
 
Raadzaal, -21.15 - 23.00 uur RV 20-23: Bestemmingsplan Veenzoom 6 notitieBijlage normaal Het bestemmingsplan Veenzoom 6 gaat over de ontwikkeling van een extra woning op het perceel Veenzoom 6, de aanleg van natuur, de aanleg van een recreatief klompenpad, het vrijspelen van een van de twee agrarische percelen en de uitvoering van een landschappeli…
 
Agenda: Vaststelling agenda Mededelingen van de voorzitter 2a. NIEUW AGENDAPUNT Afscheid van de heer T. de Ruijter als raadslid van de gemeente Soest 2b. NIEUW AGENDAPUNTToelating raadslid/installatie nieuw toegelaten raadslid mevr. E.M. Ter Beek- Suijkerbuijk Overzicht ingekomen stukken en stukken ter kennisneming (bijgevoegd) Overzicht toezegging…
 
Agenda: Vaststelling agenda Mededelingen van de voorzitterVoorgesteld als hamerstukken: Overzicht ingekomen stukken en stukken ter kennisneming (bijgevoegd) Overzicht toezeggingen (bijgevoegd) Planningkalender 2020 per beleidsveld(bijgevoegd) Verslaglegging van:- Raadhuisplein 2020-1 van 22, 23 en 30 januari en 6 februari 2020. RV 20-17: Bestemming…
 
Loading …

快速参考指南

Google login Twitter login Classic login