Raadsvergadering_Soest 公开
[search 0]
更多
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
Doel van de bespreking Beeldvormende bijeenkomst voor de raadsleden; bedoeld om een goed inzicht te verkrijgen in de situatie, in de inhoudelijke problemen en mogelijke oplossingen, maar ook om het verkrijgen van inzichten van derden. De raad heeft de gelegenheid om vragen ter verduidelijking te stellen aan de portefeuillehouder. Opzet van de bijee…
  continue reading
 
Doel van de bespreking: Beeldvormende bijeenkomst voor de raadsleden; bedoeld om een goed inzicht te verkrijgen in de situatie, in de inhoudelijke problemen en mogelijke oplossingen, maar ook om het verkrijgen van inzichten van derden. Hiervoor hebben indieners van een zienswijze de gelegenheid hun zienswijze toe te lichten evenals de initiatiefnem…
  continue reading
 
Doel van de bespreking: De raad laat zich informeren door de RMN over de stand van zaken met betrekking tot het verbeterplan. De raad heeft gelegenheid voor het stellen van vragen ter verduidelijking. Verloop gespreksronde: 1. Opening door de voorzitter; 2. Presentatie door de RMN; 3. Gelegenheid voor het stellen van vragen ter verduidelijking; 4. …
  continue reading
 
1 Doel van de bespreking: Beeldvormende bijeenkomst voor de raadsleden; bedoeld om een goed inzicht te verkrijgen in de Nota Inkoopbeleid 2024. Is alle informatie voldoende bekend om een oordeelsvormende bespreking te kunnen houden dan wel om een besluit te kunnen nemen over de Nota Inkoopbeleid 2024. Verloop gespreksronde: 1. Per fractie neemt 1 w…
  continue reading
 
1. Opening en vaststelling agenda 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp 4a. Overzicht ingekomen stukken en stukken ter kennisneming 4b. Besluitenlijst van: - 7 december 2023 4c. Controleverordening gemeente Soest 2023 4d. Vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet actualisatie van diverse v…
  continue reading
 
RAAD IN GESPREK MET DE SAMENLEVING EN HET COLLEGE VAN B EN W **Doel van de bespreking ** Beeldvormende bijeenkomst voor de raadsleden; bedoeld om een goed inzicht te verkrijgen in de Najaarsnota 2023. Is alle informatie voldoende bekend om een oordeelsvormende bespreking te kunnen houden over de Najaarsnota 2023? De technische vragen kunnen via Tea…
  continue reading
 
Doel van de bespreking Vervolg beeldvormende bijeenkomst voor de raadsleden. Op 26 oktober 2023 hebben insprekers een reactie gegeven en toegelicht op de Cultuurnota. De raad heeft nu de gelegenheid om bestuurlijke vragen te stellen aan het college van B en W. De bijeenkomst is bedoeld om een goed inzicht te verkrijgen in de Cultuurnota 2024-2028. …
  continue reading
 
**Doel van de bespreking **Tijdens de beeldvormende bijeenkomst wordt ingegaan op de vraag wat de bestuursopdracht voor de toekomstige samenwerking in het sociaal domein betekent voor de inwoners van Soest en waarom de drie colleges deze bestuursopdracht hebben gegeven. Deze bijeenkomst beeldvormende bijeenkomst is bedoeld voor het vergaren van nad…
  continue reading
 
De bespreking start met het uitspreken van de algemene beschouwingen door de fractievoorzitters in maximaal 5 minuten per fractie. Met de beschouwingen dienen de fracties hun voorlopig standpunt over de begroting weer te geven en de bestuurlijke vragen aan het college van B&W op te nemen, ook kunnen moties en amendementen worden aangekondigd. De vo…
  continue reading
 
Verloop gespreksronde Per fractie neemt er een woordvoerder deel 1. Opening door de voorzitter met inleiding 2. Insprekers en vragen stellen aan insprekers 3. Vragen van de raad aan de portefeuillehouder met beantwoording. Ambtenaar heeft gelegenheid om een toelichting te geven of gestelde vragen aan de portefeuillehouder te beantwoorden. 4. De voo…
  continue reading
 
Verloop gespreksronde 1. Opening door de voorzitter met inleiding (gaat om wijzigingen die ten opzichte van het vorige bouwplan zijn aangebracht); 2. Insprekers en vragen stellen aan insprekers; 3. Vragen van de raad aan de portefeuillehouder met beantwoording. Ambtenaar heeft de gelegenheid om een toelichting te geven of gestelde vragen aan de por…
  continue reading
 
Verloop gespreksronde 1. Opening door de voorzitter met inleiding 2. Insprekers en vragen stellen aan insprekers 3. Vragen van de raad aan de portefeuillehouder met beantwoording (er wordt geen presentatie gegeven, wel bij de stukken beschikbaar en ruimte om verduidelijkende vragen te stellen). Ambtenaar heeft gelegenheid om een toelichting te geve…
  continue reading
 
Verloop gespreksronde 1. Opening door de voorzitter met inleiding; 2. Insprekers en vragen stellen aan insprekers; 3. Vragen van de raad aan de portefeuillehouder met beantwoording (er wordt geen presentatie gegeven, wel bij de stukken beschikbaar en ruimte om verduidelijkende vragen te stellen). Ambtenaar heeft gelegenheid om een toelichting te ge…
  continue reading
 
RAAD IN GESPREK MET ELKAAR__Oordeelsvormende bijeenkomst over: 1. Doelgroepenverordening In de raadsvergadering van 29 juni jl. is door uw raad besloten de Doelgroepenverordening van de agenda af te voeren. De reden was dat een aantal fracties meer tijd nodig had om de diverse vragen goed door te nemen en er binnen hun fracties nog nader over te sp…
  continue reading
 
RAAD IN GESPREK MET DE SAMENLEVING EN HET COLLEGE VAN B EN W Beeldvormende bijeenkomst over: (van 19.30 – 19.45 uur) - Controleverordening - Rechtmatigheidsverordening - Nota activabeleid (van 19.45 – 21.00 uur) - Begroting 2024 Over het onderwerp: Binnenkort ontvangt de raad nieuwe (of herijkte) controleverordening en rechtmatigheids- verordening.…
  continue reading
 
Over het onderwerp: Het bestemmingsplan voormalig Elma-terrein beoogt de transformatie van het bedrijventerrein naar een aantrekkelijk woongebied en beoogt woningbouw mogelijk te maken op de voormalige vliegbasis. In het plangebied waren tot voor kort drie bedrijfspanden aanwezig, nu zijn er 55-60 woningen voorzien. In het oude plan uit 2012 voor d…
  continue reading
 
Agenda: 1. Vaststelling agenda 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Voorgesteld als hamerstukken: a. Overzicht ingekomen stukken en stukken ter kennisneming (bijgevoegd) b. Besluitenlijst van: - Raadhuisplein 2023-5 van 8 juni 2023 4. Overige agendapunten: a. Kadernota 2024 Kan de raad: 1. Instemmen met het betrekken van de richtinggevende voorstel…
  continue reading
 
1 Vaststelling agenda 2 Mededelingen van de voorzitter 3 Voorgesteld als hamerstukken: 3.a Overzicht ingekomen stukken en stukken ter kennisneming 3.b Overzicht toezeggingen 3.c Planningkalender 2022 per beleidsveld 3.d Besluitenlijst van: 3.e Verlengen Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan 2018-2022 3.f Ludgerusschool 3.g Verduurzamen gebouw BEC P…
  continue reading
 
Agenda: 1. Vaststelling agenda 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Voorgesteld als hamerstukken: a. Overzicht ingekomen stukken en stukken ter kennisneming (bijgevoegd) b. Overzicht toezeggingen (bijgevoegd) c. Planningkalender 2022 per beleidsveld (bijgevoegd) d. Besluitenlijst van: - Raadhuisplein 2022-5 van 7 juli 2022 e. Herbenoeming leden bez…
  continue reading
 
In het college-weekbericht van 12 juli jl. is de geïnformeerd over het ‘Plan van aanpak Soesterberg Noord’, het plan voor de transformatie van bedrijventerrein Soesterberg Noord in het kader van het Masterplan Soesterberg. Om de transformatie van dit gebied vorm te geven wordt een gebiedsvisie opgesteld die een integraal toetsingskader wordt voor d…
  continue reading
 
De Rekenkamercommissie heeft een onderzoek uitgevoerd naar de toegankelijkheid van de digitale dienstverlening van de gemeente Soest. De centrale onderzoeksvragen van dit onderzoek zijn: Hoe toegankelijk is de digitale dienstverlening van de gemeente Soest voor inwoners met een beperking? Is het beleid en de uitvoering daarvan doeltreffend en doelm…
  continue reading
 
Loading …

快速参考指南