Tarih Vakfı 公开
[search 0]
更多
Download the App!
show episodes
 
Girişim Kurulu'nun çağrısıyla bir araya gelen 264 aydın tarafından Eylül 1991'de Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı adıyla kurulan Tarih Vakfı, başta tarihçiler ve toplum bilimciler olmak üzere, çeşitli meslek ve çevrelerden aydınlarımızın ortak bir girişimidir. Tarih Vakfı, Türkiye'de tarih bilincini geliştirip yaygınlaştırmayı amaçlayan ve kamu yararı için çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Tarih Vakfı, tarihselliğin bireysel ve toplumsal bilincin en önemli öğelerinden biri olduğ ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Akl-ı Kıssa Salı Konuşmaları seminer dizisi “Feminist Perspektiften Tarih Yazımı ve Kaynaklar” başlıklı yuvarlak masa toplantısı ile son buluyor. Toplantıda; Birsen Talay Keşoğlu: “Arşivcilikte Feminist Dönüm Noktası ve Kadın Tarihi Yazımı: Kadın Eserleri Kütüphanesi”, N. İpek Hüner Cora: “Kaynaklarda Kadınların Peşine Düşmek”, Tuğçe Kayaal: “Ortad…
  continue reading
 
Nurşen Gürboğa ve Gülay Yılmaz’ın koordinatörlüğünde hazırlanan Akl-ı Kıssa’da iki haftada bir Salı günleri kadın tarihçiler konuşacak, biz dinleyeceğiz. Seminer dizisinde kadın tarihçilerin çalışmaları, yayınları, araştırma gündemleri ve tarih disiplinine katkıları görünür kılınacak ve muhafazakar ve erkek egemen tarih disiplininde verdikleri varl…
  continue reading
 
Nurşen Gürboğa ve Gülay Yılmaz’ın koordinatörlüğünde hazırlanan Akl-ı Kıssa’da iki haftada bir Salı günleri kadın tarihçiler konuşacak, biz dinleyeceğiz. Seminer dizisinde kadın tarihçilerin çalışmaları, yayınları, araştırma gündemleri ve tarih disiplinine katkıları görünür kılınacak ve muhafazakar ve erkek egemen tarih disiplininde verdikleri varl…
  continue reading
 
Nil Tekgül’ün sunumu üç bölümden oluşacak. Tekgül, ilk bölümde tarihi araştırmalara yeni bir bakış açısı sunan “duyguların tarihi” konusunda genel bir değerlendirme ile birlikte metodolojik zaaf/potansiyelleri tartışacak. İkinci bölümde bu yeni yaklaşım ile erken modern Osmanlı toplumunda duyguları incelediği tezine değinecek, üçüncü bölümde ise du…
  continue reading
 
Nurşen Gürboğa ve Gülay Yılmaz’ın koordinatörlüğünde hazırlanan Akl-ı Kıssa’da iki haftada bir Salı günleri kadın tarihçiler konuşacak, biz dinleyeceğiz. Seminer dizisinde kadın tarihçilerin çalışmaları, yayınları, araştırma gündemleri ve tarih disiplinine katkıları görünür kılınacak ve muhafazakar ve erkek egemen tarih disiplininde verdikleri varl…
  continue reading
 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti, Milli Mücadele’nin sonlarından itibaren Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası adı altında çeşitli vilayetlerin iktisadi, beşeri ve sağlık coğrafyasına ilişkin ayrıntılı bilgiler içeren bir dizi monografi yayınladı. Bu seminerde bu monografiler cumhuriyetin kurucu kadrolarının savaşlar, göçler, katliamlar ve top…
  continue reading
 
Bu seminerde Yunan tarafının neden 1922’yi bir son olarak gördüğü ve bu tarihi neden Küçük Asya Felaketi olarak okuduğu tartışılacak, Yunan edebiyatında ve okul kitaplarında bu tarihin yeniden kurgulanma şeklinin Yunanistan ve Türkiye’de uyandırdığı yankılar ele alınacaktır.
  continue reading
 
1922 yılının Ağustos ayı sonlarında Anadolu’da başlayan Büyük Taarruz, Mütareke Dönemi’nde işgal altında olan Osmanlı başkenti İstanbul’da önemli değişimlerin fitilini ateşlemiştir. Ankara hükümeti kademeli olarak İstanbul üzerindeki hakimiyetini tesis etmiş, her ne kadar İtilaf devletlerinin İstanbul’daki varlığı Ekim 1923’e kadar devam etse de Ka…
  continue reading
 
Milli Mücadele döneminde Beyaz Rusların Türkiye'ye gelişini ve burada kalışlarını ele alacak olan seminerde, askerlerin yerleştirildikleri kamplardaki sivillerin ise İstanbul'daki yaşamları, İstanbul'un sosyal yaşamına etkileri, Rus ruhban, Rus yardım kuruluşları, Beyaz Rus Ordusu'nun tasfiyesi, Milletler Cemiyeti'nin devreye girerek Beyaz Rusları …
  continue reading
 
Bu sunum, Birinci Dünya Savaşı’nda malûl kalan gazilerin savaşın hemen ertesinde yaşadıkları sosyo-ekonomik sorunları dönemin refah politikalarındaki cılızlık ve karmaşa ekseninde izah etmeye çalışacaktır. Ancak sunumda bununla yetinilmeyip, o yıllarda belirginleşmeye başlayan Cihan Harbi resmi hafızası ve bu hafızanın şekillendirdiği politikaların…
  continue reading
 
Birinci Dünya Savaşı’ndan yenilgiyle çıkan Osmanlı İmparatorluğu parçalandı, toprakları işgal edildi. İşgal askerlerinin büyük çoğunluğunun yığıldığı yer başkent İstanbul’du. Beş yıla yakın işgal altında kalan imparatorluk başkentinde travmatik ve köklü dönüşümler yaşandı. Özellikle iç savaştan kaçan Rus göçmenlerin beraberlerinde getirdikleri yeni…
  continue reading
 
Türk bağımsızlık savaşının askeri, siyasi ve diplomatik boyutları literatürde yeterince ilgi görmüştür. Oysa ki bütün bu süreci yönetecek olan Anadolu hükümetinin dayandığı maddi güç halkın iktisadi ve beşeri kaynaklarıydı. Birinci Dünya Savaşı’ndan mütarekeye kadar olanaklarını büyük ölçüde tüketen halkın, bu defa da İstiklal Savaşı için seferber …
  continue reading
 
Milli mücadele yıllarında İstanbul ve Anadolu’da sosyalist ya da komünist eğilimleri temsil ettiği iddiasında olan birçok politik çevre ortaya çıkmıştır. Bu dönemde sol hareketler gerek başkent İstanbul’da gerekse başta Eskişehir ve Ankara olmak üzere Anadolu’nun farklı bölgelerinde Müslüman unsur içinde de belirgin bir etkinlik kazanmıştır. Bunlar…
  continue reading
 
1920 Anadolu’sunda Ankara-Eskişehir merkezli “Türkiye Bolşevik Komünist Partisi” ve “Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası” adları ile partiler kurulmuştur. Türkiye Bolşevik Komünist Partisi’nin ve Eskişehir’de yayımlanmaya başlayan İşçi, Arkadaş ve Yeni Dünya adlı gazetelerin isim babası Şerif Manatof’tur. Lenin’le Cenevre’de tanışan, 1917 Şubat Devrim…
  continue reading
 
1866 yılında Kuzey Kafkasya- Maykop civarından göç eden bir Şapsuğ ailenin çocuğu olarak Samsun şehrinin Pazar mahallesinde 1883 yılında dünyaya gelen Salih Zeki (Kuşarkov) macera dolu bir hayat yaşamıştır. Ünlü Türk komünist – Mustafa Suphi’nin çocukluk ve gençlik arkadaşı olan Salih Zeki 14 Ocak 1903’te Canik Sancağı mutasarrıflığına geçerek devl…
  continue reading
 
Selanik ve Edirne Vilayetlerine bağlı Kavala, Drama, Serez, İskeçe gibi bölgeler Osmanlı İmparatorluğu'nun toplam tütün üretiminin önemli bir bölümünü gerçekleştirmekteydi. Bu süreçte ortaya çıkan muazzam emek talebi yerel nüfusu oluşturan hemen hemen bütün kültürel grupların üretime katılmasını, yoğun bir işçileşme sürecini beraberinde getirdi. Uz…
  continue reading
 
Bu konuşmada Hamit Erdem Mustafa Suphi’nin Marksizm öncesindeki ilgi, merak ve eğilimlerini ortaya koyarak liberal-demokrat Mustafa Suphi’den, komünist Mustafa Suphi’ye uzanan yaşamının bu ilk dönemine tanıklık etmekte ve onun entelektüel dünyasına ışık tutmaktadır. Mustafa Suphi Türkiye sol hareketi Marksist kimliği ile ve Türkiye Komünist Fırkası…
  continue reading
 
Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce kitap serisinin Feminizm Cildi Üzerinden “Osmanlı Kadın Tarihine Yeniden Bakmak” adıyla 13 Mart 2021 Cumartesi günü saat 16.30’da Tarih Vakfı Youtube kanalımızdan canlı yayınlanan programımızda Feryal Saygılıgil, Nacide Berber, Emine Hızır, Başak Tuğ, Zeynep Kutluata, Sevdagül Kasap, Yaprak Zihnioğlu, Efi Kanner, Eb…
  continue reading
 
Duygu nedir? Duygular tarihsel midir, tarihi bir disiplin olarak ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır? "Duygular Tarihi çalışmalarının yöntemi, sınırları ve sorunsalları nelerdir? Hem Türkiye’den hem de uluslararası perspektiften bu çalışmalara verilebilecek örnekler nelerdir?" sorularına ve benzerlerine cevap aranacak seminerde Dr. Öğr. Üyesi Şeyma …
  continue reading
 
Bu konuşmada Murat Sevinç, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcından, Cumhuriyet'in ilanına dek anayasal gelişmeleri ve ardından söz konusu sürecin en heyecan verici anlarından olan 1921 Anayasası'nın içeriği ile kabul edilme gerekçelerini anlatacak.
  continue reading
 
Bu konuşmada Faruk Alpkaya Tunalı Hilmi beyin hayat hikayesini kısaca ele aldıktan sonra Jöntürk geçmişi ve TBMM'deki faaliyetleri üzerinde duracak, bu iki dönem arasındaki aynılıkları ve farklılıkları değerlendirecektir. Son olarak Tunalı Hilmi'nin düşüncelerinin ve faaliyetlerinin yapısal ve konjonktürel nedenleri anlaşılmaya çalışılacaktır.…
  continue reading
 
Birinci Meclis’te mebusların görünürde hiçbir parti aidiyeti olmamasına karşın, var olan tüm siyasi akımların temsilcilerini kapsıyordu. Tabii ki Meclis-i Mebusan’dan Ankara’ya gelen ve sonradan seçilen mebuslar Mondros Mütarekesi’ni kabul etmeyen direnişçi mebuslardı. Meclis’te başta İttihat ve Terakki Fırkası kapatıldıktan sonra oluşan kanatlar o…
  continue reading
 
Bu konuşmada Osmanlı kadınlarının din, dil, etnisite, kültür farkı tanımadan tarihine yaklaşmaya vurgu yaparken, II. Meşrutiyet inkılaplarının kadınların hayatına ve haklarına nasıl değdiği, kadınların yaşadığı değişimi, cemiyetlerde örgütlenerek kamu alanına çıkış iradeleri, hürriyet kavramının kadınları kapsayıp kapsamadığı ve 1921 Anayasası ile …
  continue reading
 
Bu konuşmada Prof. Dr. Ahmet Demirel Ali Şükrü Bey’in hayat hikâyesini, mücadelesi ve siyasi fikirlerini kapsamlı bir biçimde ele alacaktır. Konuşmada ayrıca Ali Şükrü Beyin sahibi olduğu Tan gazetesinin önemi ve içeriği üzerinde durulacaktır. Ali Şükrü Bey Türkiye’nin siyasal literatüründe genel olarak hayat hikâyesi ve fikirlerinden çok hazin akı…
  continue reading
 
Friedrich Ebert Stiftung Derneği’nin katkılarıyla Tarih Vakfı Yurt Yayınları’ndan çıkarmış olduğumuz "Devrimci İran- İslam Cumhuriyeti’nin Tarihi " ve “İslam Cumhuriyeti’nde 40 Yıl- İran’da Toplum, Siyaset ve Değişim” kitapları “İran Çalışmaları ve Yeni Tartışmalar” online paneliyle okurlarıyla buluşuyor! Doç. Dr. Doğan Çetinkaya’nın moderatörlüğün…
  continue reading
 
Bu konuşmada Sinem Şirin, Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri içerisinde bir dönüm noktası olan Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş sürecini, 1921 Teşkilâtı Esasiye Kanunu’nun yapılış sürecini ve kurucu iktidarın 1921 Anayasası sonrasındaki görünümlerini anlatacaktır. Birinci Mecliste kurumsallaşan iktidarın kuruculuk niteliği, kurumsal k…
  continue reading
 
Tarih Vakfı Ankara Temsilcisi Ülkü Özen’in hazırladığı, sergi afişi BEK tasarım tarafından yapılan ve Muzaffer İlhan Erdost’un anlatımıyla İlhan Erdost'un öldürülmesine dair bu video kaydı, Tarih Vakfı tarafından 9-30 Aralık 1995 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi Büyük Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen “Fotoğraflarla Türkiye’de İnsan Haklar…
  continue reading
 
Bu konuşmada Prof. Dr. Rıdvan Akın 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanununa neden ve nasıl ihtiyaç duyulduğu üzerinde duracak ve öncelikle, bu yasayı çıkaran TBMM’nin nasıl kurulduğuna ilişkin bazı temel açıklamaların neler olduğunu paylaşacaktır. Konuşmanın odağını Türk kamu hukukunun temelinde yatan devrimci dönüşümün simgesi olan 1921 Teşkilat-ı Esasiye…
  continue reading
 
Engin Kılıç’ın gönüllü koordinatörlüğünde, 2019 Güz – 2020 Bahar döneminde “Tarih ve Edebiyatta Mütareke ve Milli Mücadele” temasıyla yapılmakta olan Vangelis Kechriotis Perşembe Konuşmaları seminer dizisinin son üç sunumunu salgından dolayı online olarak yayınlamak durumunda kalmıştık. Şimdi son sunumu da Youtube kanalımızda yayınlayarak seminer d…
  continue reading
 
Bu konuşmada Peyami Safa’nın külliyatının tamamlanması projesini yürüten Seval Şahin önce Peyami Safa’nın yazdığı yıllardaki edebi ve kültürel bağlama odaklanıyor ve o dönemde bugüne kıyasla çok daha canlı bir “edebi kamu”nun varlığını ortaya koyuyor. Ardından yazarın hayat hikâyesine ve yazarlık kariyerinin dönemlerine ve temel dinamiklerine değin…
  continue reading
 
Tarih Vakfı ile Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi iş birliğinde ve Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle düzenlenen Marksizm 202: Tarih ve Kuram” başlıklı online seminer serisinin ikinci konuşması Sinan Birdal'ın yaptığı "Marksizm ve Queer Teori/Siyaset" başlıklı sunum ile 02 Mart 2020 Pazartesi günü saat 18.30’da Tarih V…
  continue reading
 
Tarih Vakfı ile Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi iş birliğinde ve Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle düzenlenen Marksizm 202: Tarih ve Kuram” başlıklı online seminer serisinin ikinci konuşması Melda Yaman Öztürk'ün yaptığı "Marksizm ve Toplumsal Cinsiyet" başlıklı sunum ile 24 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 18.30’da T…
  continue reading
 
Engin Kılıç'ın koordinatörlüğünde, 2019 Güz - 2020 Bahar döneminde "Tarih ve Edebiyatta Mütareke ve Milli Mücadele" temasıyla yapılmakta olan Vangelis Kechriotis Perşembe Konuşmaları seminer dizisinin son iki sunumunu salgından dolayı tamamlayamamıştık. Şimdi sunumlarımızı Youtube kanalımızda yayınlayarak seminer dizimizi tamamlıyoruz Tanzimat refo…
  continue reading
 
Tarih Vakfı ile Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi iş birliğinde ve Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle düzenlenen Marksizm 202: Tarih ve Kuram” başlıklı webinar serisinin sekizinci ve son konuşması Ecehan Balta’nın yapacağı “Marksizm ve Devrim” başlıklı sunum ile 29 Haziran 2020 Pazartesi günü saat 18.30’da Tarih Vakfı …
  continue reading
 
Marksizm 202 webinar serisi devam ediyor! Tarih Vakfı ile Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi iş birliğinde ve Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle düzenlenen Marksizm 202: Tarih ve Kuram” başlıklı webinar serisinin yedinci konuşması Foti Benlisoy’un yapacağı “Marksizm ve Hayvan Özgürleşmesi” başlıklı sunum ile 22 Haziran …
  continue reading
 
Marksizm 202 webinar serisi devam ediyor! Tarih Vakfı ile Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi iş birliğinde ve Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle düzenlenen Marksizm 202: Tarih ve Kuram” başlıklı webinar serisinin altıncı konuşması Stefo Benlisoy’un yapacağı “Marksizm ve Ekoloji” başlıklı sunum ile 15 Haziran 2020 Pazart…
  continue reading
 
Marksizm 202 webinar serisi devam ediyor! Tarih Vakfı ile Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi iş birliğinde ve Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle düzenlenen Marksizm 202: Tarih ve Kuram” başlıklı webinar serisinin beşinci konuşması U. Uraz Aydın’ın yapacağı “Marksizm ve Kültür” başlıklı sunum ile 08 Haziran 2020 Pazartes…
  continue reading
 
Marksizm 202 webinar serisi devam ediyor! Tarih Vakfı ile Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi iş birliğinde ve Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle düzenlenen Marksizm 202: Tarih ve Kuram” başlıklı webinar serisinin dördüncü konuşması Denir Parlak’ın yapacağı “Marksizm ve Din” başlıklı sunum ile 01 Haziran 2020 Pazartesi g…
  continue reading
 
Marksizm 202 webinar serisi devam ediyor! Tarih Vakfı ile Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi iş birliğinde ve Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle düzenlenen Marksizm 202: Tarih ve Kuram” başlıklı webinar serisinin üçüncü konuşması Erhan Keleşoğlu’nun yapacağı “Marksizm ve Uluslararası İlişkiler” başlıklı sunum ile 18 May…
  continue reading
 
İçinde bulunduğumuz koşulların bizleri fiziksel olarak bir araya gelmekten alıkoyuyor olmasına rağmen faaliyetlerimiz adına bir atalete sebep olamayacağı inancıyla etkinliklerimizi uzaktan erişimle, online platformlar üzerinden devam ettirme kararı aldık. Dolayısıyla Marksizm 202: Tarih ve Kuram seminerleri bir webinar serisi halinde, programına uy…
  continue reading
 
Türkiye’de üniversitelerin yaşadığı derin kriz, sadece bilim insanlarının olağanüstü hal uygulamalarıyla tasfiyesini değil bazı önemli sosyal bilim konularının da üniversite dışında bırakılmasını beraberinde getirdi. Karl Marx’ın doğumunun 201. yılında onun kurucusu olduğu düşüncenin günümüzün toplumsal, iktisadi, siyasi sorunları açısından katkıla…
  continue reading
 
Tarih Vakfı ile Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi iş birliğinde ve Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle gerçekleştirilen MARKSİZM 201: TARİH VE KURAM seminer serisine Mehmet Ö. Alkan, 2 Aralık 2019'da "Marksizm ve Das Kapital'in Türkiye'deki Serencamı" başlıklı konuşmasıyla katkı sağladı. Türkiye’de üniversitelerin yaşad…
  continue reading
 
Tarih Vakfı ile Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi iş birliğinde ve Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle gerçekleştirilen MARKSİZM 201: TARİH VE KURAM seminer serisine F. Ceren Akçabay, 25 Kasım 2019'da "Marksizm ve Hukuk" başlıklı konuşmasıyla katkı sağladı. Türkiye’de üniversitelerin yaşadığı derin kriz, sadece bilim in…
  continue reading
 
Tarih Vakfı ile Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi iş birliğinde ve Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle gerçekleştirilen MARKSİZM 201: TARİH VE KURAM seminer serisine İsmet Akça, 18 Kasım 2019'da "Marksizm ve Devlet" başlıklı konuşmasıyla katkı sağladı. Türkiye’de üniversitelerin yaşadığı derin kriz, sadece bilim insanla…
  continue reading
 
Tarih Vakfı ile Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi iş birliğinde ve Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle gerçekleştirilen MARKSİZM 201: TARİH VE KURAM seminer serisine Barış Alp Özden, 11 Kasım 2019'da "Marksizm ve Sınıflar" başlıklı konuşmasıyla katkı sağladı. Türkiye’de üniversitelerin yaşadığı derin kriz, sadece bilim …
  continue reading
 
Tarih Vakfı ile Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi iş birliğinde ve Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle gerçekleştirilen MARKSİZM 201: TARİH VE KURAM seminer serisine Ali Rıza Güngen, 4 Kasım 2019'da "Marksizm ve Ekonomi Politik" başlıklı konuşmasıyla katkı sağladı. Türkiye’de üniversitelerin yaşadığı derin kriz, sadece …
  continue reading
 
Tarih Vakfı ile Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi iş birliğinde ve Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle gerçekleştirilen MARKSİZM 201: TARİH VE KURAM seminer serisine Hakan Koçak, 28 Ekim 2019'da "Marksizm ve Tarih" başlıklı konuşmasıyla katkı sağladı. Türkiye’de üniversitelerin yaşadığı derin kriz, sadece bilim insanlar…
  continue reading
 
İmparatorluğun yıkıldığı ve Milli Mücadele’nin başladığı sürecin en önemli kırılma anlarının yüzüncü yıl dönümlerini yaşarken Tarih Vakfı çatısı altında, Engin Kılıç’ın koordinatörlüğündeki 2019 Güz ve 2020 Bahar dönemlerinde Mütareke ve Milli Mücadele konuları ele alınarak bu konulara hem tarih hem edebiyat disiplinleri açısından bakıldı. Yeni bul…
  continue reading
 
İmparatorluğun yıkıldığı ve Milli Mücadele’nin başladığı sürecin en önemli kırılma anlarının yüzüncü yıl dönümlerini yaşarken Tarih Vakfı çatısı altında, Engin Kılıç’ın koordinatörlüğündeki 2019 Güz ve 2020 Bahar dönemlerinde Mütareke ve Milli Mücadele konuları ele alınarak bu konulara hem tarih hem edebiyat disiplinleri açısından bakıldı. Yeni bul…
  continue reading
 
İmparatorluğun yıkıldığı ve Milli Mücadele’nin başladığı sürecin en önemli kırılma anlarının yüzüncü yıl dönümlerini yaşarken Tarih Vakfı çatısı altında, Engin Kılıç’ın koordinatörlüğündeki 2019 Güz ve 2020 Bahar dönemlerinde Mütareke ve Milli Mücadele konuları ele alınarak bu konulara hem tarih hem edebiyat disiplinleri açısından bakıldı. Yeni bul…
  continue reading
 
Loading …

快速参考指南