Raadsvergadering_Soest 公开
[search 0]
更多
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
RAAD IN GESPREK MET DE SAMENLEVING EN HET COLLEGE VAN B EN W Beeldvormende bijeenkomst over: (van 19.30 – 19.45 uur) - Controleverordening - Rechtmatigheidsverordening - Nota activabeleid (van 19.45 – 21.00 uur) - Begroting 2024 Over het onderwerp: Binnenkort ontvangt de raad nieuwe (of herijkte) controleverordening en rechtmatigheids- verordening.…
  continue reading
 
Over het onderwerp: Het bestemmingsplan voormalig Elma-terrein beoogt de transformatie van het bedrijventerrein naar een aantrekkelijk woongebied en beoogt woningbouw mogelijk te maken op de voormalige vliegbasis. In het plangebied waren tot voor kort drie bedrijfspanden aanwezig, nu zijn er 55-60 woningen voorzien. In het oude plan uit 2012 voor d…
  continue reading
 
Agenda: 1. Vaststelling agenda 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Voorgesteld als hamerstukken: a. Overzicht ingekomen stukken en stukken ter kennisneming (bijgevoegd) b. Besluitenlijst van: - Raadhuisplein 2023-5 van 8 juni 2023 4. Overige agendapunten: a. Kadernota 2024 Kan de raad: 1. Instemmen met het betrekken van de richtinggevende voorstel…
  continue reading
 
1 Vaststelling agenda 2 Mededelingen van de voorzitter 3 Voorgesteld als hamerstukken: 3.a Overzicht ingekomen stukken en stukken ter kennisneming 3.b Overzicht toezeggingen 3.c Planningkalender 2022 per beleidsveld 3.d Besluitenlijst van: 3.e Verlengen Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan 2018-2022 3.f Ludgerusschool 3.g Verduurzamen gebouw BEC P…
  continue reading
 
Agenda: 1. Vaststelling agenda 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Voorgesteld als hamerstukken: a. Overzicht ingekomen stukken en stukken ter kennisneming (bijgevoegd) b. Overzicht toezeggingen (bijgevoegd) c. Planningkalender 2022 per beleidsveld (bijgevoegd) d. Besluitenlijst van: - Raadhuisplein 2022-5 van 7 juli 2022 e. Herbenoeming leden bez…
  continue reading
 
In het college-weekbericht van 12 juli jl. is de geïnformeerd over het ‘Plan van aanpak Soesterberg Noord’, het plan voor de transformatie van bedrijventerrein Soesterberg Noord in het kader van het Masterplan Soesterberg. Om de transformatie van dit gebied vorm te geven wordt een gebiedsvisie opgesteld die een integraal toetsingskader wordt voor d…
  continue reading
 
De Rekenkamercommissie heeft een onderzoek uitgevoerd naar de toegankelijkheid van de digitale dienstverlening van de gemeente Soest. De centrale onderzoeksvragen van dit onderzoek zijn: Hoe toegankelijk is de digitale dienstverlening van de gemeente Soest voor inwoners met een beperking? Is het beleid en de uitvoering daarvan doeltreffend en doelm…
  continue reading
 
De hele agenda met toelichting hier Vaststelling agenda Mededelingen van de voorzitter Overige agendapunten: Bespreking van het coalitieakkoord Advies ad hoc commissie benoembaarheid wethouders Benoeming wethouders Installatie wethouders (eed of belofte en verklaring) Onderzoek geloofsbrieven en besluit over toelating raadsleden Installatie van nie…
  continue reading
 
1 Opening en vaststelling agenda 2 Spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp 3 Bestemmingsplan Kampweg 2 te Soesterberg Op het perceel Kampweg 2 in Soesterberg staat een voormalig kantoorpand van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Het pand staat nu leeg. Het pand is gelegen binnen de bestemmingsplannen ‘Soesterberg’ en ‘Parapluplan Retail…
  continue reading
 
1 Participatieraad sociaal domein De gemeente Soest heeft de ambitie om de voormalige adviesraad Sociaal Domein om te vormen tot een Participatieraad Sociaal Domein. De participatieraad is de onafhankelijke gesprekspartner en adviseur van het college van B en W. In deze nieuw te vormen Participatieraad komen diverse onderwerpen aan de orde met als …
  continue reading
 
Rapport Rekenkamercommissie Soest: Soester Jeugd geholpen? De rekenkamercommissie heeft onderzocht of de gemeente Soest de gestelde doelen op het gebied van jeugdzorg op een effectieve en efficiënte wijze bereikt. Ook is onderzocht of de jeugdigen de juiste zorg tijdig krijgen als gevolg van het gevoerde gemeentelijke beleid. Uit het onderzoek blij…
  continue reading
 
Locatie Teams Voorzitter Rob Metz Volg de livestream ook via https://www.youtube.com/watch?v=yZYlLag9ov0. Agendapunten 1. Verzoek COA opvang vluchtelingen kamp Zeist Bedoeling van de bijeenkomst is om met Soesterbergers in gesprek te gaan om als raad hun belangen (wensen en zorgen) te kunnen vertegenwoordigen richting de gemeenteraad van Zeist. Opz…
  continue reading
 
Agendapunten 1. Regionale inkoop sociaal domein Op 27 oktober 2021 heeft wethouder Van Aalst de raad geïnformeerd over de Inkoop Jeugdzorg en WMO 2023 regio Amersfoort. Op dit moment heeft de regio contracten met vierhonderd aanbieders. In de nieuwe inkoopplannen wordt voorgesteld om met één contractpartner per perceel een contract te sluiten. De a…
  continue reading
 
Omgevingsvisie Soest en Soesterberg Deze Avond Samenleving staat in het teken van het toelichten van de zienswijzen door de indieners van een zienswijze op de Omgevingsvisie Soest en Soesterberg. Op 8 juli jl. heeft de raad ingestemd met (de terinzagelegging van) de ontwerp omgevingsvisie, inclusief amendementen. De terinzagelegging heeft geresulte…
  continue reading
 
Loading …

快速参考指南